„Laikas ir proga neįstengs padėti tiems, kurie patys nesistengia“ – Dž. Kaningas Struktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosKorupcijos prevencija
Skelbiamas konkursas į viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai“ direktoriaus pareigas
Skelbiamas konkursas į viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai“ direktoriaus pareigas
2019-02-11 09:45 - fasiauliai.lt

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai" (toliau - Futbolo akademija) direktoriaus pareigas.

Futbolo akademijos buveinė: S. Daukanto g. 23, LT-76331 Šiauliai, kodas 304721253.

Pareiginės algos koeficientas 9,5 (baziniais dydžiais).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse Šiaulių miesto savivaldybės administracijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau - Sistema) adresu www.vtd.lt privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, reikalaujamą ir kitą darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes).
4. Privačių interesų deklaraciją.
5. Užpildyti pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamuose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 1 priedas).
6. Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopijas.
7. Savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires.
8. Kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą sporto srityje;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų veiklą, kūno kultūros ir sporto veiklą, darbo santykius, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, įstaigos veiklos planavimą ir organizavimą, finansų valdymą ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

 

Pretendento privalumai:
1.Turėti šalies futbolo sporto politikos įgyvendinimo, išteklių, personalo valdymo ir 3 metų vadybinio darbo metų sporto organizavimo srityse per paskutinius 5 metus patirtį;
2.Mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
3.Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Direktorius vykdo šias funkcijas:
1. vadovauja Futbolo akademijos darbui, organizuoja ir atsako už jos veiklą, pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, bei rengia veiklos planus;
2. pagal savo kompetenciją organizuoja ir prižiūri visuotinio dalininkų susirinkimo ir valdybos sprendimų vykdymą;
3. rengia ir teikia valdybai pasiūlymus dėl Futbolo akademijos valdymo struktūros, pareigybių sąrašo ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
4. vadovauja Futbolo akademijos personalui, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Futbolo akademijos darbuotojais Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
5. suderinęs su Futbolo akademijos taryba tvirtina vidaus darbo taisykles,
6. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
7. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustato administracijos, trenerių, aptarnaujančiojo personalo darbo užmokesčio dydžius;
8. Futbolo akademijos vardu sudaro sutartis ir sandorius Futbolo akademijos funkcijoms atlikti, pasirašo bankinius ir finansinius dokumentus, pavedimus;
9. atstovauja Futbolo akademijai teismuose, valstybinėse, visuomeninėse ir kitokiose įstaigose ir organizacijose;
10. rengia ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Futbolo akademijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį;
11. ieško lėšų Futbolo akademijos veiklos programoms įgyvendinti, teikia pasiūlymus dėl lėšų šaltinių, jų panaudojimo būdų;
12. rengia ir teikia valdybai Futbolo akademijos strateginį ir metinį veiklos planus;
13. rengia ir teikia valdybai Futbolo akademijos ugdymo proceso strategiją ir jos tobulinimo kryptis bei pasiūlymus dėl materialinės bazės gerinimo;
14. priima sprendimus dėl ilgalaikio materialiojo turto iki 1000 (vieno tūkstančių) eurų vertės (skaičiuojama atskirai kiekvienam sandoriui) pirkimo ir kitokio jo įsigijimo;
15. atsako už metinio finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Futbolo akademijos veiklai, dalininkų registravimą, informacijos apie Futbolo akademijos veiklą pateikimą visuomenei, veiklos ataskaitos parengimą, viešosios informacijos paskelbimą;
16. formuoja metines veiklos užduotis Futbolo akademijos darbuotojams, įvertina darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius;
17. įvertina trenerių kvalifikacijos lygį ir suteikia bei panaikina kvalifikacines kategorijas treneriams;
18. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, informacijos apie Futbolo akademijos veiklą pateikimą visuomenei, viešų pranešimų paskelbimą, kitus veiksmus, kurie yra Direktoriui numatyti Futbolo akademijos nuostatuose;
19. tvirtina Futbolo akademijos programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršydamas šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, pajamų ir kitas sąmatas;
20. naudoja paskirtus asignavimus Futbolo akademijos veiklai, programoms įgyvendinti ir užtikrina paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
21. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Futbolo akademijos turtą, lėšas, jais disponuoja ir užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;
22. užtikrina veiksmingą Futbolo akademijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
23. organizuoja ir kontroliuoja Futbolo akademijos vykdomų viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina tinkamą teisės aktų vykdymą;
24. leidžia įsakymus ir kitus Futbolo akademijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir užtikrina jų įgyvendinimą;
25. inicijuoja Futbolo akademijos tarybos ir Pedagogų tarybos sudarymą, tvirtina jų sudėtį ir darbo reglamentą bei vadovauja Pedagogų tarybai;
26. užtikrina Futbolo akademijos darbuotojams saugias darbo sąlygas, tvirtina darbo saugos instrukcijas;
27. atsako už tai, kad Futbolo akademijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį Futbolo akademijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Futbolo akademijos veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Futbolo akademijos veiklos rezultatus;
28. teikia siūlymus Šiaulių miesto savivaldybės tarifikacinei komisijai dėl trenerių-sporto mokytojų savaitinio darbo krūvio nustatymo;
29. inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą;
30. organizuoja Futbolo akademijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
31. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;32. bendradarbiauja su sportuojančiųjų asmenų tėvais (globėjais, rūpintojais);
32. atstovauja Futbolo akademijai teisės aktų nustatyta tvarka;
33. atlieka kitas Įstatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose Futbolo akademijos vadovui priskirtas funkcijas.

 

Dokumentai teikiami tik per Sistemą.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių  dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.
Skelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje data - 2019-01-31.
Skelbimo Nr. 56705


Grįžti prie naujienų
Rungtynių kalendorius